50 Letter Analogy Questions with Answers for SSC MTS

Letter Analogy Questions with Answers
Q797.

 Select the related letter from the given alternatives.
BC : DI : : DE : ?
(a) PY
(b) FP
(c) El
(d) RU

Q798.

 Select the related letter from the given alternatives.
ACE : KIG : : MOQ : ?
(a)WUS
(b) WVU
(c) WVT
(d) WUT
Q799.

 Select the related letter from the given alternatives.
DCEF : WXVU : : KJLM : ?
(a) QPRS
(b) STRQ
(c) PQNO
(d) NMKL
Q800.

 Select the related letter from the given alternatives.
BD : Cl : : DP : ?
(a) EZ
(b) EY
(c)DF
(d) EX
Q801.

 Select the related letter from the given alternatives.
ACE : GIK : : MOQ : ?
(a)SUW
(b) STU
(c)STW
(d) SVW
Q802.

 Select the related letter from the given alternatives.
EGIK : LJHF : : SUWY : ?
(a)ZXVT
(b) LNPR
(c) MOQS
(d) TVXZ
Q803.

 Select the related letter from the given alternatives.
RT : WZ : : PR : ?
(a)UX
(b)TU
(c) RV
(d) XU
Q804.

 Select the related letter from the given alternatives.
ACF : JLO : : UWZ : ?
(a) CEG
(b) MOP
(c) QRV
(d) GIL
Q805.

 Select the related letter from the given alternatives.
BDGH : OQTU : : FHKL : ?
(a)JKLM
(b) BCDE
(c) SUXY
(d) WXYZ
Q806.

 Select the related letter from the given alternatives.
AN : BO : : CP : ?
(a) DQ
(b)FS
(c) DS
(d)FQ
Q807.

 Select the related letter from the given alternatives.
DDW : ECV : : FBU : ?
(a)GAW
(b)GAV
(c)VAG
(d)GAT
Q808.

 Select the related letter from the given alternatives.
BCDZ : CDEV : : DEFT : ?
(a)FFGQ
(b)EGFR
(c) EFGP
(d)EFGS
Q809.

 Select the related letter from the given alternatives.
LO : PK : : IR : ?
(a)GT
(b)SH
(c) MN
(d)FU
Q810.

 Select the related letter from the given alternatives.
QTU : ILM : : BEF : ?
(a) PSZ
(b) CFH
(c)WZA
(d) UXB
Q811.

 Select the related letter from the given alternatives.
ACEG : ZXVT : : HJLM : ?
(a) QOMK
(b) SRPO
(c) RPNL
(d) SQON
Q812.

 Select the related letter from the given alternatives.
AD : NQ : : EH : ?
(a) RT
(b) RU
(c) RS
(d) RV
Q813.

 Select the related letter from the given alternatives.
AZB : BYC : : MVN : ?
(a)NUO
(b) NVO
(c)NVQ
(d) NRQ
Q814.

 Select the related letter from the given alternatives.
BEHI : JMPQ : : KNQR : ?
(a) SUXY
(b) RUXY
(c) RVXY
(d) RUYX
Q815.

 Select the related letter from the given alternatives.
ACFJ : ZXUQ : : DFIM : ?;
(a)WURN
(b) WURP
(c) WUQO
(d) WTQP
Q816.

 Select the related letter from the given alternatives.
EFI : UL : : KLO : ?
(a) OPR
(b) PQS
(c) OPS
(d) OPW
Q817.

 Select the related letter from the given alternatives.
ZA : YB : : XC : ?
(a) YZ
(b) BC
(c) OP
(d) WD
Q818.

 Select the related letter from the given alternatives.
EFG : IJK : : MNO :.?
(a)PQR
(b) OPQ
(c) QRS
(d) NOP
Q819.

 Select the related letter from the given alternatives.
RAT : TAR : : PIT : ?
(a)BIT
(b)CAT
(c) TIP
(d)TOP
Q820.

 Select the related letter from the given alternatives.
Rig : Ofd : : Met : ?
(a) JCR
(b)KBQ
(c) JBQ
(d)KCR
Q821.

 Select the related letter from the given alternatives.
BDAC : FHEG : : NPMO : ?
(a)RTQS
(b)TRQS
(c) RQTS
(d)QTRS
Q822.

 Select the related letter from the given alternatives.
SHOE : NCJZ : : REWA : ?
(a) MZRV
(b)CAAR
(c) WJBF
(d)CITY
Q823.

 Select the related letter from the given alternatives.
QYGO : SAIQ : : UCKS : ?
(a)VFNU
(b) WEMU
(c) WDMV
(d) WDLU
Q824.

 Select the related letter from the given alternatives.
AZBZ : CYDY : : EXFX : ?
(a)FWFV
(b)GWHW
(c) IVJW
(d)HWIW
Q825.

 Select the related letter from the given alternatives.
CHAIR : RIAHC : : TABLE : ?
(a) UBCMF
(b)ELTAB
(c) ELBAT
(d)SJBID
Q826.

 Select the related letter from the given alternatives.
DHPV : EGQU : : BJNT : ?
(a)CIOS
(b)CHMR
(c) CGPU
(d)CKPU
Q827.

 Select the related letter from the given alternatives.
xxyzyy : ccbabb : : xyyzzy :
(a) abbacc
(b)bbacca
(c) abbcca
(d)cbbaab
Q828.

 Select the related letter from the given alternatives.
SHI : RIJ : : QJK : ?
(a)TDE
(b)PKL
(c) UGH
(d)VPQ
Q829.

 Select the related letter from the given alternatives.
BEHK : PSVY : : ADGJ : ?
(a) KMOR
(b)DHLP
(c) PRTV
(d)MPSV
Q830.

 Select the related letter from the given alternatives.
DEVIL : ABSFI : : OTHER : ?
(a)MRFCP
(b) RWKHU
(c) LQEBO
(d) LRECO
Q831.

 Select the related letter from the given alternatives.
AFKP : ZUPK : : BGLQ : ?
(a)XSNI
(b) YTOJ
(c) ZVQM
(d) WRMH
Q832.

 Select the related letter from the given alternatives.
ABZ : BDX : : CFV : ?
(a) HIT
(b) DHI
(c) DHO
(d) DHT
Q833.

 Select the related letter from the given alternatives.
BCDE : VWXY : : FGHI : ?
(a)JKLM
(b) KLIJ
(c)NOPQ
(d) RSTU
Q834.

 Select the related letter from the given alternatives.
LOM : NMK : : PKI : ?
(a) RIH
(b) SHG
(c) RIG
(d) RHG
Q835.

 Select the related letter from the given alternatives.
JTIS : HRGQ : : FPEO : ?
(a) DNCM
(b) DCNQ
(c) CNDM
(d) CNDQ
Q836.

 Select the related letter from the given alternatives.
BAD : CBE : IVSU
(a) GOOD
(b) HSPR
(c)HALT
(d) HURT
Q837.

 Select the related letter from the given alternatives.
JLJH : QOQS : : FHFD : ?
(a)VWVS
(b) VWUS
(c) USUW
(d) USUV
Q838.

 Select the related letter from the given alternatives.
CDE : ZXY : : EDC : ?
(a)XYZ
(b) YXZ
(c)XZY
(d) YZX
Q839.

 Select the related letter from the given alternatives.
MUG : GUM : : LENS : ?
(a) GLASS
(b) SPECTACLE
(c) SNEL
(d) OBJECT
Q840.

 Select the related letter from the given alternatives.
AB : L : : BC : ?
(a) X
(b) V
(c) Y
(d) W
Q841.

 Select the related letter from the given alternatives.
BDGJ : OQTW : : AFIM :
(a) MUSY
(b) MRUY
(c)NSVZ
(d) NRZV
Q842.

 Select the related letter from the given alternatives.
ABCD : QRST : : BACD : ?
(a) RQST
(b) STQR
(c) QRST
(d) RSTQ
Q843.

 Select the related letter from the given alternatives.
BGEK : YTVP : : AFEJ : ?
(a) UZBK
(b)BGFK
(c) ZUVQ
(d) ZEDI
Q844.

 Select the related letter from the given alternatives.
ABCD : EFGH : : IJKL : ?
(a) OPQR
(b) UVWX
(c) MNPQ
(d) NOPQ
Q845.

 Select the related letter from the given alternatives.
HCM : FAK : : SGD : ?
(a) ESQ
(b) GES
(c) QEB
(d) QIB
Q846.

 Select the related letter from the given alternatives.
FILM : ADGH : : MILK : ?
(a) HDGE
(b) HDGF
(c)HEGF
(d) ADGF
Q847.

 Select the related letter from the given alternatives.
AHOP : CKSU : : B JMF : ?
(a) D Q K M
(b) C J W M
(c) E Z U Q
(d) D M Q K
Answer Sheet:
797 -a, 798 -a, 799 -b, 800 -b, 801 -a, 802 -a, 803 -a, 804 -d, 805 -c, 806 -a, 807 -d, 808 -c, 809 -c, 810 -c, 811 -d, 812 -b, 813 -a, 814 -b, 815 -a, 816 -a, 817 -d, 818 -c, 819 -c, 820 -c, 821 -a, 822 -a,823 -b, 824 -b, 825 -c, 826 -a, 827 -a, 828 -b, 829 -d, 830 -c, 831 -b, 832 -d, 833 -d, 834 -c, 835 -a, 836 -d, 837 -c, 838 -b, 839 -c, 840 -d, 841 -c, 842 -a, 843 -c, 844 -a, 845 -c, 846 -b, 847 -d

0 Comments