50 Letter Analogy Questions with Answers for RRB Group D

50 Letter Analogy Questions
Q746.

 Select the related letter from the given alternatives.
acme : mace : : alga : ?
(a)glaa
(b) gaal
(c) laga
(d) gala

Q747.

 Select the related letter from the given alternatives.
ate : tea : : top : ?
(a) pot
(b) opt
(c) tpo
(d) pto
Q748.

 Select the related letter from the given alternatives.
item : mite : : ache : ?
(a)heac
(b) heca
(c) each
(d) ceha
Q749.

 Select the related letter from the given alternatives.
NATION : ANTINO : : HUNGRY : ?
(a) HNUGRY
(b) UNHGYR
(c) YRNGUH
(d) UHNGYR
Q750.

 Select the related letter from the given alternatives.
BCDA : STUR : : KLMJ : ?
(a)VWXU
(b) EFHG
(c) SRTU
(d) QSRP
Q751.

 Select the related letter from the given alternatives.
EIGHTY : GIEYTH : : OUTPUT : ?
(a) UTOPTU
(b) UOTUPT
(c) TUOUTP
(d) TUOTUP
Q752.

 Select the related letter from the given alternatives.
RUX : TRP : : BEH : ?
(a)SQN
(b) QON
(c) QOM
(d) QNL
Q753.

 Select the related letter from the given alternatives.
XZY : WVU : : CAB : ?
(a)UVW
(b) ABC
(c) FED
(d) DEF
Q754.

 Select the related letter from the given alternatives.
QPON : MLKJ : : XWVU : ?
(a)PQRS
(b) TSRQ
(c) SRQP
(d) GFED
Q755.

 Select the related letter from the given alternatives.
NOPQ : MLKJ : : HIJK :?
(a) GFED
(b) EFGH
(c) DEFG
(d) FEDC
Q756.

 Select the related letter from the given alternatives.
Bat : Cat : : ? : Fat
(a) Eat
(b) Mat
(c) Pat
(d) Hat
Q757.

 Select the related letter from the given alternatives.
DumB : BonD : : RusT : ?
(a)MOst
(b) TeNt
(c) PaTH
(d) WorK
Q758.

 Select the related letter from the given alternatives.
LNPR : TUXZ : : NPRT : ?
(a)FHJL
(b) FLJH
(c)HFLJ
(d) JLHF
Q759.

 Select the related letter from the given alternatives.
DEVIL : LIVED STRAP : ?
(a) PRATS
(b) PARTS
(c) TRAPS
(d) SPART
Q760.

 Select the related letter from the given alternatives.
HOUSE : GNTRD : : ? : KHFGS
(a) SIGHT
(b) FIGHT
(c) MIGHT
(d) LIGHT
Q761.

 Select the related letter from the given alternatives.
METAPHOR : EMATHPRO : : NORMAL : ?
(a) ORMLAN
(b) ONRMLA
(c) ONMRLA
(d) ONMRAL
Q762.

 Select the related letter from the given alternatives.
WOLF : FLOW : WARD : ?
(a) BROW
(b) DRAW
(c) CRAW
(d) SLAW
Q763.

 Select the related letter from the given alternatives.
GRAIN : TIZRM : : BRAIN : ?
(a)XRIKL
(b) YIZRM
(c) OPRST
(d) ASQMI
Q764.

 Select the related letter from the given alternatives.
CUT : BDTVSU : : TIP : ?
(a)UVHJOQ
(b) SUHJOQ
(c) USJHQO
(d) SUJHOQ
Q765.

 Select the related letter from the given alternatives.
AC : CF : : MO : ?
(a) OQ
(b)PQ
(c) QR
(d)OR
Q766.

 Select the related letter from the given alternatives.
BCD : GFE : : HIJ : ?
(a) KLM
(b) MLK
(c) MKL
(d) LMK
Q767.

 Select the related letter from the given alternatives.
QPRS : TUWV : : JIKL : ?
(a)NMOP
(b) NMPO
(c) MNPO
(d) MNOP
Q768.

 Select the related letter from the given alternatives.
AZBY : CXDW : HSIR : ?
(a)JQKP
(b) KPLO
(c) YBXC
(d) TGSH
Q769.

 Select the related letter from the given alternatives.
DMVE : ? HQZI : JSBK
(a)GOXF
(b) FOXG
(c) GOXG
(d) FNWG
Q770.

 Select the related letter from the given alternatives.
AN : BO : : LY : ?
(a) MN
(b) JW
(c)MZ
(d)IV
Q771.

 Select the related letter from the given alternatives.
ACE : HIL : : MOQ : ?
(a)TVX
(b) TUX
(c)XVT
(d) SUW
Q772.

 Select the related letter from the given alternatives.
BDFH : JLNP : : RTVX : ?
(a)BDHF
(b) BDFZ
(c) ZBDF
(d) YZAB
Q773.

 Select the related letter from the given alternatives.
NLO : RPS : : V T W : ?
(a)XVY
(b) V T R
(c)T R P
(d) V U W
Q774.

 Select the related letter from the given alternatives.
BELL : AFKM : : DOOR : ?
(a) CNPQ
(b) ENPS
(c) EPNS
(d) CPNS
Q775.

 Select the related letter from the given alternatives.
JLNP : OMKI : : SUWY : ?
(a) MLKJ
(b) PLHD
(c)XVTR
(d) FGHI
Q776.

 Select the related letter from the given alternatives.
VXZ : JLN : : GIK : ?
(a)QSO
(b)QRS
(c) OQS
(d) LMO
Q777.

 Select the related letter from the given alternatives.
ABZY : CDXW : : EFVU : ?
(a)IJRQ
(b) KLPO
(c) MNST
(d) GHTS
Q778.

 Select the related letter from the given alternatives.
NUMBER : UNBMRE : : GHOST :?
(a) HOGST
(b) HOGTS
(c)HGOTS
(d) HGSOT
Q779.

 Select the related letter from the given alternatives.
UNDATED : ATEDUND : : CORRECT : ?
(a) PRECTOC
(b) RECTROC
(c) ECTRORC
(d) RECTCOR
Q780.

 Select the related letter from the given alternatives.
AEHN : BGKR : : DFGN : ?
(a)EHJR
(b) EIJR
(c) EHKQ
(d) DHKQ
Q781.

 Select the related letter from the given alternatives.
NJMP : PLOR : : RTVX : ?
(a)VTXZ
(b) TVXZ
(c)TVZX
(d) SVZX
Q782.

 Select the related letter from the given alternatives.
CHAIR : RIAHC : ; TABLE : ?
(a)BATLE
(b) EBATL
(c) ELBAT
(d) ELTAB
Q783.

 Select the related letter from the given alternatives.
LKJ : MNO : : DCB : ?
(a) FEG
(b) EGF
(c) FGH
(d) EFG
Q784.

 Select the related letter from the given alternatives.
ABCD : WXYZ : : EFGH : ?
(a)STUV
(b) STOU
(c) STUE
(d) TSUV
Q785.

 Select the related letter from the given alternatives.
FLRX : EJOT : : CKTY : ?
(a)BIQV
(b) DIPQ
(c) DHQU
(d) BIQU
Q786.

 Select the related letter from the given alternatives.
BEHK : YVSP : : ADGJ : ?
(a)ZUTR
(b) ZVSP
(c) ZWTQ
(d) ZWXZ
Q787.

 Select the related letter from the given alternatives.
AGMS : CIQU : : DJPV : ?
(a) BHNY
(b) STUV
(c) FLRX
(d) MNOP
Q788.

 Select the related letter from the given alternatives.
CAT : DDY : : BIG : ?
(a) CLL
(b) CLM
(c) CML
(d) CEP
Q789.

 Select the related letter from the given alternatives.
KMF : LLH : : RMS : ?
(a) SLR
(b) SLU
(c) SSU
(d) SUS
Q790.

 Select the related letter from the given alternatives.
CEGI : RTVX : : IKMO : ?
(a)JKLNP
(b) LNPR
(c) MNPQ
(d) DFHI
Q791.

 Select the related letter from the given alternatives.
ACDF : MOPR : : TVWY : ?
(a) LNPR
(b) PRSU
(c) STVW
(d) RUWZ
Q792.

 Select the related letter from the given alternatives.
BDFH : JLNP : : ? : KMOQ
(a)HIJK
(b) CEGI
(c) EGJL
(d) CFGI
Q793.

 Select the related letter from the given alternatives.
DAM : MAD : : WARD : ?
(a) DWAR
(b) DWOR
(c) DRAW
(d) DROW
Q794.

 Select the related letter from the given alternatives.
AL : CN : : DA :?
(a) BL
(b) AA
(c)HR
(d) FC
Q795.

 Select the related letter from the given alternatives.
ABC : ZYX : : CBA :?
(a)XYZ
(b) BCA
(c) YZX
(d) XZY
Q796.

 Select the related letter from the given alternatives.
AZBY : ZAYB : : CXDW : ?
(a)AYBZ
(b) EVFU
(c) BYAZ
(d) XCWD
Answer Sheet:
746 -d, 747 -b, 748 -c, 749 -d, 750 -a, 751 -d, 752 -c, 753 -d, 754 -b, 755 -a, 756 -a, 757 -d, 758 -a, 759 -b, 760 -d, 761 -c, 762 -b, 763 -b, 764 -b, 765 -d, 766 -b, 767 -c, 768 -a, 769 -b, 770 -c, 771 -b, 772 -c, 773 -a, 774 -d, 775 -c, 776 -c, 777 -d, 778 -c, 779 -d, 780 -a, 781 -b, 782 -c, 783 -d, 784 -a, 785 -d, 786 -c, 787 -c, 788 -a, 789 -b, 790 -b, 791 -b, 792 -b, 793 -c, 794 -d, 795 -a, 796 -d

0 Comments